Informácie o nástupe žiakov do školského internátu

Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že nástup žiakov do školského internátu je 4. septembra 2022 od 13,00 hodiny.

Pri nástupe do školského internátu je potrebné odovzdať skupinovej pani vychovávateľke Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré si môžete stiahnuť z webovej stránky školského internátu.

Stretnutie rodičov ubytovaných žiakov sa uskutoční o 15,00hod. v jedálni ŠI, na ktorom budú rodičia oboznámení s organizáciou a poriadkom v ŠI, preto je Vaša účasť na tomto stretnutí nutná.

 

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 2022