O NÁS

Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach má dlhú a bohatú históriu. Jeho počiatky siahajú do roku 1871, kedy boli pre študentov vtedajšieho Maďarského kráľovského učiteľského ústavu v Kláštore pod Znievom zriadené prvé ubytovacie priestory. Po požiari, ktorý zničil časť učiteľského ústavu rozhodli vtedajšie štátne školské úrady premiestniť jeho sídlo do Štubnianskych (dnes Turčianskych) Teplíc. Spolu so školou bol premiestnený aj internát. Mal vyčlenené priestory na druhom poschodí budovy školy, ktoré však boli kapacitne obmedzené, a tak sa časť študentov musela ubytovávať aj na súkromní. Nedostatok ubytovacej kapacity internátu (domova mládeže) sa podarilo vyriešiť na začiatku 70-tych rokov, kedy bol vybudovaný nový internátny komplex v severozápadnej časti mesta. Výstavba prebiehala v dvoch etapách. Terajší B blok bol vybudovaný v sedemdesiatych rokoch a H blok v prvej polovici osemdesiatych rokov. Celý projekt bol ukončený v roku 1985.

V školskom roku 1990/91 bol Domov mládeže odčlenený od školy a stal sa samostatným právnym subjektom s vlastným riaditeľstvom a hospodárením. Riaditeľkou internátu bola PhDr. Viera Brhelová. V roku 2006 bol na základe rozhodnutia MŠ SR domov mládeže opäť pričlenený ku škole ako jej organizačná jednotka. Na základe súčasného školského zákona došlo v roku 2009 ku zmene názvu „Domov mládeže“ na „Školský internát“. Súčasný celý názov podľa zriaďovacej listiny je Stredná odborná škola pedagogická –  školský internát.
Riaditeľkou školy a školského internátu je PhDr. Anna Badínová.

Školský internát sa nachádza približne 500 metrov od školy, neďaleko od centra mesta.
Pozostáva z dvoch samostatných budov (blok B a blok H). Napriek pokročilému veku sú obidve budovy udržiavané v dobrom technickom stave a zodpovedajú požadovaným bezpečnostným, hygienickým a ďalším normám na tento typ školského zariadenia.
V súčasnom období je v školskom internáte ubytovaných 286 žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach a 1 žiačka GMG. Ubytovaní žiaci sú rozdelení do výchovných skupín s maximálnym počtom 30 žiakov v jednej výchovnej skupine.
V obidvoch budovách školského internátu je spolu 148 izieb (dvoj a trojposteľových), 2 študovne, knižnica, počítačová miestnosť s pripojením na internetovú sieť, 9 spoločenských miestností, 10 kuchyniek, posilňovňa a klubovňa. Súčasťou internátu je školská jedáleň.
Mesačný poplatok za ubytovanie pre žiakov je vo výške 45€.