Politika otvorenosti Žilinského samosprávneho kraja

1. Kritéria prijímania žiakov do školského internátu

  • Podanie žiadosti o prijatie do školského internátu
  • Sociálne pomery rodiny
  • Vzdialenosť ŠI od bydliska
  • Závažné porušenie ŠPŠI v predchádzajúcom období (2. – 4.ročník)

 

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte

  •  45 € na žiaka

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte uhrádza zákonný zástupca žiaka, plnoletý žiak alebo iná osoba.

Termín na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním je vopred do 20.dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu , za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

3. Kapacita školského internátu

  •  402 ubytovacích miest

 

4. Aktuálna obsadenosť školského internátu

  • V súčasnom období je v školskom internáte ubytovaných 291 žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej a 1 žiačka GMG.

 

5. Počet a identifikácia žiadateľov čakajúcich na ubytovanie

  • 0