SMERNICA o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a ŠJ

Smernica