Dôležitý oznam!!!

Rozhodnutia o prijatí do školského internátu spolu s prílohami obdržia zákonní zástupcovia žiakov v písomnej forme, ktoré budú zasielané poštou v priebehu mesiaca júl.

Dôležitý oznam!!!

Od 01.09.2022 sa bude zvyšovať výška finančného príspevku na stravovanie (nákup potravín, úhrada režijných nákladov). Rovnako sa bude zvyšovať výška príspevku nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. Predpokladané náklady za ubytovanie v ŠI budú 30€ za mesiac.