Dôležitý oznam!!!

  • Rozhodnutia o prijatí do školského internátu spolu s prílohami obdržia zákonní zástupcovia žiakov v písomnej forme, ktoré budú zasielané poštou v priebehu mesiaca júl.