Zdravotný dotazník a vyhlásenia zákon. zástupcu alebo plnoletého žiaka

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka

Vyplnený dotazník treba priniesť 1. septembra 2020 pri nástupe do školského internátu.

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Vyplnené vyhlásenie je potrebné priniesť v prípade, ak žiak nebude prítomný v školskom internáte viac ako 3 dni.